هرگونه نظر و پیشنهاد، یا شکایت شما مشتری محترم، مستقیما توسط مدیریت فروشگاه بررسی میشود، لطفا شکایات مدلل خود را به آدرس ایمیلی که در تماس با ما ارائه شده است، ارسال کنید و اطمینان داشته باشید که به سرعت پاسخگویی انجام میشود. 

همچنین فروشگاه از پیشنهادات شما در همه زمینه ها استقبال میکند.